Satua Runtuh Watugunung[ X Tutup Iklan]

Kacrita ring jagad Jambudwipa wenten anak kalintang sakti mapesengan Sang Watugunung.

Sane mangkin, Sang Watugunung lunga ka jagad Kundadwipa. Ring jagat Kundadwipa madeg agung Diah Sinta, kaloktah ayu kadi Hyang Ratih.

Diah Sinta metaken ring Sang Watugunung, “Ih, Sang Watugunung, dados tembe rauh mriki napi sane kabuatang?”

Sang Watugunung raris nyawis, “Tiang rauh mriki nunas kayun Adi mangda ledang ngayahin beli anggen beli rabi”.

Diah Sinta makesiab mireng baos Sang Watugunung kadi asapunika raris ida nyawis. “Uduh, Sang Watugunung, tiang sampun medue rabi mapesengan Sang Kulagiri, sane mangkin sedeng nangun semadi ring pucak gunung Himalaya. Jantenn kaon pisan titiang prade mangkin titiang merabian ring I Dewa. Titiang ngelarang Pati Brata, satia brata alaki rabi”.

Sang Watugunung raris nyawis, “Dewi Sinta, eda Adi liunan munyi. Ulian alus beli masuaka, Adi tusing enyak”.

Puput mebaos raris Sang Watugunung nyaup Diah Sinta. Patih Agung Kundadwipa nyingak gustine kaplegandang, raris ngatag wadua. Waduane rauh ngrejek Sang Watugunung akas kadi waja, ten silah saluir senjata. Saka siki pangrejeke kapantigang tur akeh ngemasin padem. Sapunika taler patih Kundadwipa ngemasin seda.

Santuka nenten wenten ngawirangang malih, wawu raris Diah Sinta kayun merabi sareng Sang Watugunung.

Kacrita nuju raina anu, genit Prabun Sang Watugunung. Diah Sinta kandikayang mangda ngereh kutu. Diah Sinta ngantenang ring duur Sang Watugunung medaging codet. Diah Sinta raris metaken, “Kene napi duur Beline codet?”. Sang Watugunung raris nyawis,”Pidan dugas beli cenik, beli nakal gati. Lantas biang beli pedih ngaud siut sehasa ngetok duur beli, nto krana mabiket codet buka jani”.

Wawu aspunika baos Ida Sang Watugunung raris pramangkin Diah Sinta macepol lemet saha nangis sigsigan.

“Inggih, Ratu Hyang Betara. Sakeng ring titiang nunas ica, mangda titiang prasida kacunduk ring pianak, nanging ten sida kecunduk. Raris, mangkin I Ratu Sueca nganyundukan titiang ring ipun, sakewantan masedana Gamia Gamana”.

Raris Ida mawecana ring Sang Watugunung, “uduh, cening Sang Watugunung, sujatine cening mula putran biang. Cening lekadan biang ditengah alase. Meta-meto lantas cening. Bagat getok biang duur cening aji siut. Ento maka wiwit cening ninggalin biang”.

Sang Watugunung raris nyawis “yen yukti tiang putran ibu, dados ibu nangis? Napi ke ibu nangis sangkaning sedih merabi ajak oka? Mangkin titiang ngaturang ring ibu, dasar anak marabi sangkaning tresna pada tresna. Titiang tresna ring ibu. Nika anggen dasar marabi. Mangkin, cutet ibu tetep anggen titiang rabi”. Asapunika baos Sang Watugunung ten merasa parilaksanane iwang pisan. Puput mebaos raris Sang Watugunung lunga ke taman.

Baca Juga:   Asal Usul Pura Besakih

Kala punika rauh Maharsi Narada sakeng singid. “Uduh, cening Diah Sinta. Nira kangen nyingak ragan cening. Jani nira maang cening jalan apang biat masomah ngajak pianak”. Rsi Narada raris kisi-kisi mebaos ring Diah Sinta. Puput mapica pamargi Rsi Narada mawali ka Suargan.

Diah Sinta raris ngungsi Sang Watugunung ring taman sari. “Beli, Sang Watugunung. Ampura titiang nuni mebaos caah-cauh, antuk manah titiang uyang sangkaning titiang ngidam. Sane idamang titiang, Dewi Sri, jagi aggen titiang penyeroan. Yan yukti beli sayang ring titinag, durus rerehan titiang Dewi Sri mangkin. Yen ten polih, becikan titiang padem”.

Asapunika baos Dewi Sri sakadi yukti pisan. Sang Watugunung nenten uning punika naya singid, raris mawecana “Adi Dewi Sri, eda ja bantes Dewi Sri aukud. Kadi rasa onya ja rabin betarene arsayang Adi, mula alihang beli”.

Puput mebaos sapunika, raris Sang Watugungunglunga ka Wisnu Loka. Tan kacrita pamargin Ida Saget sampun rauh ring Wisnu Loka.

Ida Shang Hyang Wisnu nyaggra Sang Watugunung. “Uduh, Watugunung, dadi tumben teka mai, ape ade ane buatang?”

Sang Watugunung raris nyawis, “Yukti kadi baos I Ratu, titiang rauh mriki wenten sane jagi tunas titiang. Titiang ngelungsur rabin I Ratu, Dewi Sri, jaga anggen titiang panyeroan, ngayahin rabin titiange Dewi Sinta”.

Wawu aspunika baos Sang Watugunung, tan sipi dukan Ida Sang Hyang Wisnu. “Ih, cai Watugunung. Sajan cai jlema tan patutur. Meme ane ngelekadang tusing buungan anggon somah. Iba mula jlema ngletehin jagad. Jani mai iba ngaduk-ngaduk. Sandang dosan iba jani”.

Puput mabaos asapunika raris Hyang Wisnu mentang lengkap, nitis kantas Sang Watugunung antuk cakra. Cakrane raris kalepas, metu teja kadi tatit. Kantan Sang Watugunung keni. Sakawenten akedik nenten gored.

Sang Watugunung raris ngamuk. Ida Sang Hyang Wisnu nenten sida nangkepin kawisesan Sang Watugunung. Sang Hyang Wisnu kuciwa pisan. “Ih Hyang Wisnu, ane jani sawireh suba sanja, baang kai iba makeneh. Sakewala, yen buin mani semengan, enu iba kukuh tusing ngemaang Dewi Sri, ditu mara urip iba bancut kai”. Asapunika baos Sang Watugunung raris mawali ka buana.

Baca Juga:   KISAH DETYA KALA RAU - CANDRA KEPANGAN

Kacrita mangkin Diah Sinta mireng gatran Ida Sang Hyang Wisnu kuciwa. Diah Sinta sungsut pisan. Raris rauh Begawan Lumanglang singid pisan. Ngicen naya upaya ring Diah Sinta. Sapuput asapunike raris Begawan Lumanglang nyruti rupa dados kekawa, tur ngeranjing ring gedong genah Sang Watugunung makolem. Ring langit-langit gedonge i kakawa ngelayut.

Nenten sue raris rauh Sang Watugunung. Diah Sinta nyanggra saha kenyem manis, nuntun Sang Watugunung ka gedongan. Sampun rauh ring gedongan, raris Diah Sinta matur. “Beli, titiang sampun mireng gatra, beli jaya ring ranang gana. Sakewenten manah titiang ibuk, nenten ke benjang beli ne kakasorang olih Hyang Wisnu?”

Sang Watugunung ica merasa kaandapang kawisesane, raris ida ica ngrikkik. “Beh, Adi. Mirib Adi tusing nawang kawisesan beli. Beli maan pican Ida Betara Siwa. Beli sing salah saluir senjata. Sing kalahan raksasa, manusa yadin dewata makejang. Sakewala ane ngalahang beli tuah abesik. Buin pidan ja ade paukudan satria, tenggekne bedawang yadin empas. Ento mara nyidayang ngalahang beli. Tegarang keneh-kenehang, dija ade paukudan buke keto”.

I Kekawa sampun polih panelik i maseh raris macluis lunga ka jaba. Ring jaba raris nyuti rupa dados Begawan Lumanglang. Tur gegesonan ida ngaturang panelik i maseh ring Ida Hyang Wisnu.

Benjang semengan, Sang Watugunung sampun rauh ring Wisnu Loka. “Ih Wisnu, enggalang jani serahang Dewi Sri ken kai. Yen jani tusing serahang, sing buungan iba mati”.

Asapunike pangenyek Sang Watugunung. Sang Hyang Wisnu nunggal adnyana raris nyuti rupa dados satria maulu bedawang, masenjata kuku ngranyap. Sang Watugunung kagiat ngaksi, pawakan sane tawah punike sane mula jagi ngasorang ida. Sang Watugunung melaib. Nanging prasida kagambel olih pamurtian Hyang Wisnu. Jeg pramangkin Sang Watugunung lemet, kawisesane buka bancut. Sang Hyang Wisnu raris mantigang Sang Watugunung. Sang Watugunung maplisahan ring pertiwine. Daweg Sang Watugunung runtuh ring pertiwi, ring dina Radite Kliwon Watugunung. Punika mawinan ring dina punika kucap Runtuh Watugunung.

Benjang semeng ring dina Soma Umanis Watugunung, wawu raris Sang Watugunung seda. Dina punika kucap Candung Watag.

Raris benjangne ring dina Anggara Paing Watugunung, rauh Bagawan Lumanglang. Dukan ida tan sipi. Raris layon Sang Watugunung kepaid midehan sareng dewatane sami. Punika mawinan dina punika kucap dina Paid-Paidan.

Ring dina Buda Pon Watugungung, raris rauh Begawan Buda. Ida welas asih nyingak Sang Watugunung. Rairs ida ngurip Sang Watugunung. Dina punika raris kucap dina Urip. Sakewenten wawu maurip ajebos, raris rauh Hyang Wisnu. Malih Sang Watugunung kapademang.

Baca Juga:   Hanacaraka atau Aksara Bali Sebagai Mantra

Ida Begawan Wrespati, ring dina Wrespati Wage Watugunung rauh, welas asih manyingak, taler ngurip Sang Watugunung, Watugunung polih mategtegan ajebos. Mawinan duk punika dinane kucap dina Panegtegan. Rauh raris Hyang Wisnu malih ngamademang Sang Watugunung.

Benjangne ring Sukra Klion Watugunung, raris Hyang Siwa ngurip Sang Watugunung saha ngeredena dewata sami kapicayang pawarah-warah. Punika mawinan dina punika kucap dina Pangredanan.

Hyang Wisnu rauh jagi ngamedemang Sang Watugunung, Hyang Siwa wenten lugra. ”Dewa Hyang Wisnu, nira ngidih ken I Dewa. Suud ja I Dewa Bendu teken Sang Watugunung. Depang ia enu idup, apang ada anggon pinget olih panjake di marcepada. Ia jleme punyah baan ririhe kalintang”.

Sang Hyang Wisnu ngiring baos Ida Hyang Siwa, raris Ida mawali kadi jati mula. Hyang Wisnu raris mawecana, “Ih Cai Watugunung, kema cai ka buana. Tuntun panjak caine apang tusing punyah ulihan kaduegan buka iba”.

Puput mebaos asapunika raris Sang Watugunung kasabatang. Punika teler rabi lan pangabih Watugunung sami. Sami nglelana ring ambara dados wuku, katahnyane tigang dasa. Wastan wukune ngawit sakeng Sinta lan Landep, punika rabin Sang Watugunung. Wus punika ukir pinaka aji Sang Watugunung dumun mapesengan Sang Kulagiri. Lantur raris Kulantir, Telu, Gumbreg, Wariga, Warigadian, Julungwangi, Sungsang, Dunggulan, Kuningan, Langkir, Medangsia, Pujut, Paang, Krulut, Merakih, Tambir, Medangkungan, Matal, Uye, Meanail, Perangbakat, Bala, Ugu, Wayang Kulau lan Dukut. Punika sami Sang Prabu sane kakasorang olih Watugunung, raris kanggen patih ngabih linggihida. Tur bacakan wuku sane kaping untat.

Panjaka raris makarya pakeling nguntap SangHyang Aji Saraswati, nunas ica mangda nenten punyah sangkaning kaweruhan (pengetahuan) sakadi Sang Watugunung, Sang Hyang Aji Saraswati asung lugraha tedun nuntun panjak ring dina Saniscara umanis Watugunung. Punika mawinan ring dian punika kecap rerainan Saraswati.

Ring Dina radite Paing Sinta, sameng sadurung endang suryane, panjake malukat mabersih ring pancoran toya anakan yadin ring segara, nunas tirta kaweruhan sane kasiratang olih Ida Sang Hyang Aji Saraswati. Punika mawinan ring dina punika raris kucap dina Banyu Pinaruh.

Sumber:  Pustaka Gita Santi Nomor 74/Pebruari/2006 oleh I Nyoman Suprapta.Semoga Bermanfaat

Ngiring subscribe youtube channel Mantra Hindu inggih [klik disini]

Bermanfaat ? Sebarkan ke Keluarga dan Sahabatmu..

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

[related_post themes="flat" id="151"]